چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

loading...
نشست های علمی
کنفرانس
کنگره
رویدادهای علمی برگزار شده
نشست های علمی
عنوان نشست تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه
نشست اندیشکده معنویت 1403/05/01 13 15 manaviat.olgou.ir
نشست اندیشه ورزی اندیشکده سیاست 1403/05/01 8 10 siasat.olgou.ir
نشست اندیشکده فرهنگ 1403/05/01 10 12 farhang.olgou.ir
نشست اندیشکده علم 1403/04/31 15 17 science.olgou.ir
کنفرانس های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

کنفرانس چهاردهم

اردیبهشت 1404      

انتخاب رساله های برتر

اردیبهشت 1404      
کنگره پیشگامان پیشرفت
عنوان کنگره تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

شانزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

اردیبهشت 1404      
رویدادهای علمی برگزار شده
عنوان نشست تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نحوه برگزاری جلسه

بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیست بوم ایرانی اسلامی؛ الگوی پیشرفت درونزای ایرانشهری

1403/03/08 14 16 حضوری
مطالعه تجربه مواجهه نظری و عملی جمهوری اسلامی ایران با جنبش های اسلامی و آزادی بخش و مسئله فلسطین 1403/03/21 8   10 حضوری
اندیشکده چرخه نوآوری 1403/03/21 16 18 حضوری
اندیشکده آمایش 1403/03/26 8 10 حضوری 
اندیشکده علم 1403/03/29 16 18 حضوری 
شورای هماهنگی 1403/04/02 15 17 حضوری 
اندیشکده فرهنگ 1403/04/04 8 10 حضوری 
اندیشه ورزی اندیشکده سیاست 1403/04/10 16 14 حضوری 
شصت و یکمین نشست اندیشه ورزی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  1403/04/11 14  16  حضوری 
نشست تعاملی اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی و اندیشکده چرخه نوآوری  1403/04/18 16 18 حضوری-مجازی
نشست اندیشه ورزی اندیشکده سیاست  1403/04/18 8 10 حضوری
نشست ماهیانه اندیشکده خانواده  1403/04/18 15 17 حضوری
نشست ماهیانه اندیشکده فرهنگ  1403/04/18 10 12 حضوری
نشست ماهیانه اندیشکده فقه و حقوق 1403/04/20 16 18 مجازی
نشست ماهیانه اندیشکده عدالت 1403/04/20 13 15 مجازی
نشست اندیشکده امور اجتماعی،جمعیت و نیروی انسانی 1403/04/20 14 16 مجازی
نشست اندیشکده آمایش بنیادین 1403/04/24 8 10 حضوری-مجازی

Back to top