چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

وظايف شوراي تلفيق و هماهنگي:
1) بررسی و تحليل اسناد توليد شده در انديشكده ها
2) تحليل اثرات متقابل نتايج ارائه شده از سوي انديشكده ها
3) یکپارچه سازی، هماهنگی و تکمیل نتايج كار انديشكده ها
4) تأیید اسناد تلفيقي

Back to top