چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

شرح وظایف

شرح وظايف معاونت هماهنگي و نظارت فرآيندي مركز

1-      تهیه نقشه راه و فرایند طراحی، تدوین، تصویب و پایش الگو با استفاده از مشاورت متخصصان و صاحب نظران و بهره برداري از نتايج مطالعات و تحقيقات مربوط.

2-      شناسايي و گردآوري منابع و مراجع علمي و سوابق و اسناد لازم براي طراحي و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و راه اندازی مرکز اسناد و اطلاعات علمی مرکز.

3-      طراحي مفهومي، کمک به راه اندازی، مديريت و بهره برداري سامانه مديريت دانش.

4-      ايجاد، فعال سازی و راهبري شبكه فراگير و منعطف الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (اعم از اندیشکده ها و سایر کانون های فکر) با مشاركت وسيع و مؤثر متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاه ها، حوزه های علمیه، سازمان های اجرائی و تقنینی و بخش خصوصی.

5-      تدوین و پیاده سازی نظام نامه اندیشکده ها و نظام مشارکت جامعه نخبگانی در تدوین الگو.

6-      نظارت بر فعالیت اندیشکده ها در تهیه و تدوين پيش نويس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و هدایت و راهبری آنها .

7-      جمع بندي و تلفيق نتايج كار انديشكده­ها و تهيه و تدوين نهايي سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با كمك كارگروه تدوين و تلفيق و ارائه آن به مرجع تصويب در مركز.

8-      ارزيابي و آسيب شناسي و آينده پژوهي پيشرفت كشور و نيز كشورهاي برگزيده به صورت تطبيقي.

9-      تشکیل و راهبری کارگروه تدوین و تلفیق سند الگو.

10-   طراحي، راه اندازي و مديريت نظام نظارت و ارزيابي پيشرفت كشور با همكاري انديشكده­ها، كانون­هاي فكر و دستگاه های ذيربط.

11-   تهيه و تدوین گزارش­هاي دوره­اي و يا موردي ارزيابي و پايش پيشرفت.

12-   تشکیل، راه اندازی، مدیریت و نظارت بر ادارات کل و واحدهای تابعه معاونت.

13-   مشارکت و همکاری با سایر واحدهای مرکز در جهت ایجاد هم افزائی و تحقق مأموریت های  مرکز

14-   انجام سایر وظایف محوله از سوی ریاست مرکز.

15-   تهیه و ارائه منظم گزارش فعالیت های انجام شده به ریاست مرکز.

 

ساختار و شرح وظایف زیرمجموعه

الف- اداره کل نظارت و ارزیابی

1-      جمع آوری عناوین سنجه های مورد نیاز اندیشکده ها برای ارزیابی و پایش پیشرفت

2-      تعریف نظام جامع و پیوسته پایش

3-      تهیه مدل های محاسبه سنجه ها با همکاری اندیشکده ها

4-      تعریف و تعیین داده ها، آمارها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سنجه ها

5-      برقراری ارتباط منسجم با سازمان ها و نهادهای مسئول تولید داده ها و آمارها و دریافت آنها

6-      جمع آوری و تولید داده های غیر قابل دریافت از سایر مؤسسات

7-      ارزیابی داده ها و آمارهای دریافت شده

8-      انجام محاسبات شاخص ها

9-      تحلیل آمارها و سنجه ها با همکاری اندیشکده ها

10-    انتشار گزارش های دوره ای و یا موردی ارزیابی و پایش پیشرفت با همکاری اندیشکده ها

 

ب- اداره کل  امور اندیشکده ها

1-      تنظیم و ابلاغ نظام نامه تشکیل و اداره اندیشکده ها

2-      نظارت بر فعالیت و تشکیل جلسات اندیشکده ها

3-      دریافت منظم صورت جلسات از دبیران اندیشکده ها و تلفیق و تنظیم نتایج جهت ارائه به شورای تلفیق و هماهنگی

4-      مدیریت دبیران اندیشکده ها

5-      بایگانی و نگهداری سوابق  صورت جلسات و مدارک هر یک از اندیشکده ها

6-      ارسال گزارشات دوره ای و موردی برای ریاست مرکز

7-      تنظیم و تدوین نتایج کار اندیشکده ها، تهیه گزارشات منسجم و ارسال به مراجع تصویب کننده

8-      تدوین نهائی الگو و انتشار آنها پس از تصویب مراجع ذیربط

Back to top