چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

وظایف مرکز

الف) تعمیق و توسعه تفكر، تحقيق و نظريه پردازي

 1. تعيين خطوط و زمينه هاي پژوهشي موردنياز در خصوص الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تقسيم كار ملي و هماهنگي و همچنين حمايت سخت افزاري و نرم افزاري از اشخاص حقيقي وحقوقي در جهت انجام پژوهش هاي مزبور
 2. بستر سازي در جهت پديد آمدن و همچنين هماهنگي ميان حلقه ها و كانون هاي تفكر و طراحي الگو در كشور به ويژه در دانشگاه ها و حوزه هاي علميه و مراكز تحقيقاتي
 3. سرمايه گذاري عمده بر روي نخبگان جوان و مستعد در حوزه و دانشگاه و اهتمام به ايجاد بسترهاي لازم به منظور تربيت نيروي علمي موردنياز كشور در جهت طراحي و اجراي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
 4. برنامه ريزي و هماهنگي براي برگزاري و پشتيباني نشست ها و همايش ها و كارگاه هاي علمي و دوره هاي تخصصي در زمينه ها و موضوعات مرتبط با الگو در سطح ملي و بين المللي
 5. برقراري ارتباط و همكاري با شخصيت ها و مجامع علمي بين المللي و تبادل نظر و ارائه دستاوردها و الهام بخشي در سطح جهان در زمينه الگو
 6. شناسايي و معرفي آثار علمي برجسته و استعدادهاي برتر در زمينه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تقدير از آن ها

ب) گفتمان سازي

 1. زمينه سازي، طراحي و هماهنگي به منظور استفاده از حداكثر ظرفيت هاي ملي به ويژه رسانه ملي در جهت گفتمان سازي و ترويج الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
 2. بستر سازي و تسهيل حضور گسترده و پرنشاط جوانان در عرصه تفكر و مطالعه و ابراز نظر براي پيشرفت جامعه و نظام اسلامي و تعميق آگاهي هاي ديني و انقلابي و تاريخي و فرهنگي و اجتماعي و سياسي آنان
 3. كمك به طرح مباحث مربوط به پيشرفت الگوي اسلامي ايراني در مراكز علمي و در سطح وسيع جامعه با ارتقاي انگيزه، آگاهي و مشاركت عمومي به ويژه نسل جوان

ج) طراحي و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

 1. تعيين روش ها، فنون و ابزارهاي طراحي الگو با استفاده از مشاورت متخصصان و صاحب نظران و بهره برداري از نتايج مطالعات و تحقيقات مربوط
 2. شناسايي و گردآوري منابع و مراجع علمي و سوابق و اسناد لازم براي طراحي و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
 3. ايجاد و راهبري شبكه فراگير و منعطف الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با مشاركت وسيع و مؤثر متخصصان و صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي به منظور تحقيق و طراحي پيش ­نويس الگو
 4. طراحي و تدوين پيش نويس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مبتني بر ارزش ها و اصول اسلامي، منطبق با ويژگي ها و نيازهاي ايران و با توجه به دستاوردهاي متقن علمي و تجارب ارزشمند انقلاب اسلامي و جهان با استفاده از ظرفيت هاي گسترده فكري و تخصصي كشور و تقديم آن به مقام معظم رهبري
 5. ارزيابي و آسيب شناسي و آينده پژوهي پيشرفت كشور و نيز كشورهاي برگزيده به صورت تطبيقي

Back to top