اندیشکده ها

 

 

 

شوراي عالي مركز تأسيس 28 انديشكده را به تصويب رسانده است. عناوين اين انديشكده‌ها در سه حوزه مباني، اركان و عرصه‌هاي زندگي به شرح ذيل است:

  

الف- مبانی:

1-     اندیشکده مبانی

2-     اندیشکده سنت‌های الهی

3-     اندیشکده فقه و حقوق اسلامی

  

ب- ارکان:

1-     اندیشکده معنویت

2-     اندیشکده فکر

3-     اندیشکده علم

  

ج- عرصه‌هاي زندگي

1-     اندیشکده عدالت

2-     اندیشکده قضا

 

حوزه اجتماع (نظام اجتماعی):

1-     اندیشکده امور اجتماعي، جمعیت و نیروی انسانی

2-     اندیشکده سلامت و تأمین اجتماعی

3-     اندیشکده خانواده

4-     اندیشکده مسجد

  

حوزه سیاست (نظام سیاسی):

1-     اندیشکده سیاست

2-     اندیشکده نظام‌سازی

3-     اندیشکده دفاع و امنیت ملی

4-     اندیشکده سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی

 

حوزه اقتصاد (نظام اقتصادی):

1-     اندیشکده اقتصاد

2-     اندیشکده فضای کسب‌وکار

3-     اندیشکده چرخه نوآوری

4-     اندیشکده آمایش بنیادین

5-     اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذايی و منابع طبیعی

6-     اندیشکده معماری، شهرسازی، مسکن و حمل‌ونقل

7-     اندیشکده انرژی

 

حوزه فرهنگ (نظام فرهنگی):

1-     اندیشکده فرهنگ

2-     اندیشکده تربیت

3-     اندیشکده اخلاق

4-     اندیشکده رسانه و ارتباطات

5-     اندیشکده مناسک عبادی