دفتر ریاست

شرح وظايف اداره ‌كل ‌حوزه‌ رياست 

 

 مقدمه

مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كه با عنايت و تدبير مقام معظم رهبري با هدفي عالي جهت ترسيم مسير حركت شايسته نظام جمهوري اسلامي به سوي پيشرفتي اسلامي و ايراني تأسيس گرديده است از ساختاري مشتمل بر يك شوراي عالي، دو دفتر، سه معاونت و چندين انديشكده تشكيل شده است. در اين بين، اداره كل حوزه رياست به عنوان يكي از اركان ستادي و به عنوان بازوي نظارتي و اجرايي مي‌كوشد تا بستري مناسب براي تحقق سياستگذاري‌هاي رياست محترم مركز فراهم آيد. تحقق شرح وظايف و توسعه مطلوب فعاليت اين اداره، نيازمند پيش‌بيني و تدارك تمهيداتي است كه ابزاري براي اجرايي نمودن سياست‌ها نيز خواهند بود.

 

شرح وظايف اداره كل

وظايف اداره كل حوزه رياست شامل دو نوع وظيفه يا مسئوليت تأسيسي و دائمي است. مراد از مسئولیت‌هاي تأسیسی، پرداختن به اموري است که تاکنون در مرکز انجام و یا کامل نشده و شامل موارد ذیل است:

·         اصلاح و تکمیل تارنماي مرکز متناسب با شأن و اهمیت آن

·         تهیه شاخص‌ها و معیارهاي مناسب براي بررسی و ارزیابي عملکرد واحدها و اندیشکده هاي مرکز

وظايف مستمر به اموري اطلاق می شود که باید به صورت جاري تحت نظارت بوده و پیوسته انجام شوند. این دسته از امور عبارتند از:

·         نظارت بر سامانه هاي منتج از مسئولیت‌هاي تأسیسی

·         تهیه روندنما و زمان‌بندي حرفه‌اي تحقق وظایف مرکز و واحدها و گزارش مستمر آن به رئیس مرکز

·         تهیه و ارائه‌ي نظر کارشناسی نسبت به امور ارجاعی از سوي رئیس مرکز با بهرمندي از صاحبنظران فن

·         ابلاغ دستورات و آیین‌نامه‌ها و نیز ارجاع مکاتبات بر اساس تفویض اختیارات و یا الگوهاي تدوینی

·         دریافت گزارش‌هاي ادواري و موردي از عملکرد واحدها و جمع‌بندي و تهیه گزارش عملکرد مرکز در مقاطع زمانی معین در طول سال

·         تهیه و حفظ سوابق مدیران مرکز و انعکاس تقدیرها، توصیه ها و هشدارهاي لازم به واحدها

·         برنامه‌ریزي و تمهید مقدمات و پیگیري ملاقات‌ها، بازدیدها، سفرهاي کاري و جلسات درون/برون سازمانی رئیس مرکز

·         تهیه سوابق و گزارش‌هاي علمی و اداري لازم براي ملاقات‌ها و بازدیدها و سفرهاي رئیس مرکز

·         ضبط، ثبت و تدوین مذاکرات سطوح عالی مرکز در ملاقات‌ها و جلسات

·         رسیدگی به مکاتبات درون/برون سازمانی با عنوان ریاست مرکز و پیگیري ابلاغیه هاي مکتوب و شفاهی

·         تدوین «شيوه نامه‌ي مكاتبات و مراسلات اداري» و  انجام آموزش‌ها و نظارت‌های مربوط

·         مدیریت پاسخگويی به مراجعان حضوري، تلفنی، اینترنتی و پست الکترونیکی رئیس مرکز