ساختار مرکز

مقدمه

با توجه به ماهیت بدیع مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، طراحی ساختار مرکز به عنوان یک پروژه جدی در دستور کار قرار گرفت. بررسی منابع علمی موجود در علم مدیریت، مصاحبه با ریاست محترم مرکز و استخراج خواسته ها و انتظارات ایشان در قالب اصول و ضوابط حاکم بر طراحی ساختار مرکز، دعوت از برخی اندیشمندان رشته مدیریت و افراد صاحب تجربه و به دنبال آن برگزاری جلسات متعدد کارشناسی از جمله اقدامات اتخاذشده به منظور طراحی ساختار مرکز بوده است. سپس این ساختار پیشنهادی در اختیار اعضای شورای عالی مرکز قرار گرفت و طی چند جلسه گفتگو و مباحثه عمیق و اعمال نظرات صائب ایشان حتی در زمینه انتخاب واژگان مناسب، ساختار کنونی مرکز به تصویب اعضای محترم شورای عالی رسید. در این ساختار علاوه بر جایگاه رئیس و اعضای شورای عالی، وجود دفتر ریاست، دفتر ارتباطات و گفتمان سازی، معاونت هماهنگی و نظارت فرآیندی، معاونت علمی و تقسیم کار ملی و معاونت پشتیبانی به همراه اندیشکده های مرکز پیش بینی شده است.