فراخوان دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع «ظرفیت‌ها، چالش‌ها و تدابیر پیشرفت ایران»

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع «ظرفیتها، چالشها و تدابیر پیشرفت ایران» در تاریخ پنجشنبه 22 آذرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

از جوانان، دانشجویان و طلاب حوزههاي علميه، اهل قلم و بیان، اهل ذوق و هنر، صاحب دیدگاههای راهبردی و دارای ایدههای نو دعوت به عمل میآید با ارسال آثار مرتبط در بخشهاي كنگره و در قالب محورهاي اعلام شده در دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت شرکت نمایند.

محورهای این کنگره عبارتاند از:

الف) محورهای موضوعی الگوی پایه پیشرفت

سرمایهها و ظرفیتهای انسانی و اجتماعی، طبیعی، اقلیمی، جغرافیایی و ذخایر راهبردی کشور

فرصتها و موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ساختاری- نهادی پیشرفت

تعلیم و تربیت، خانواده پایدار و سلامت معنوی با تأکید بر سبک زندگی اسلامی ایرانی

مردمسالاری دینی و تقویت بنیانهای نظام حکومتی و تقویت ثبات سیاسی

اصلاح نظام اداری کشور با تأکید بر شایستهسالاری، افزایش بهرهوری و دولت الکترونیک

الگوی روابط بینالملل و تعامل حکیمانه و عزتمندانه با دولتها و ملتهای دنیا

شاخصها و بنیانهای امنیت پایدار و نقش آن در پیشرفت ملی

آمایش سرزمین و پیشرفت؛ با تأکید بر ظرفیتهای منطقهای

بهره‌‌برداری و مصرف بهینه آب و انرژی

حفاظت و نگاهداشت محیطزیست

الگوی پیشرفت در فناوریهای نوین (اطلاعات و ارتباطات، هستهای، نفت و گاز، نانو، هوافضا، معماری، انرژیهای نو و تجدیدپذیر، زیستی و زیستمحیطی)

فضای مجازی و پیشرفت

نقش و جایگاه زبان، ادبيات و هنر در پيشرفت

ب) محورهای ویژه

1) تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی

ضرورت و اهمیت حمایت از کالاها، خدمات تخصصی و تولیدات داخلی (اقتصاد درونزا، اشتغال و ...)

تحلیل و تبیین رابطۀ بین تولید ملی و پیشرفت کشور

بایستهها، شرایط و رابطه امور فرهنگی، اجتماعی، اقتــصادی، سیــاسی، بینالمللی و ... و تولید ملی

ارزیابی وضعیت، فرصتها و چالشها و راهبردها، راهکارها و تدابیر حمایت از تولید ملی، کار، کالا و سرمایۀ ایرانی

بررسی تجربههای جهانی در حمایت از تولید ملی

صادرات کالاها، خدمات تخصصی و تولیدات داخلی

اقتصاد مقاومتی و تولید ملی و حمایت از کار، کالا، خدمات تخصصی و سرمایۀ ایرانی

2) عدالت و پیشرفت

الزامات «پیشرفت و عدالت»

آسیبشناسی موانع تحقق عدالت در ایران

آیندهپژوهی عدالت با رویکرد مهدویت و تمدنی

عدالت و آزادی در عرصههای فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ...

نقد، ارزیابی، بررسی و روشهای بهرهوری، توزیع و تخصیص عادلانه منابع

تجارب کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در برقراری و دستیابی به عدالت

معیارها، سنجهها و شاخصهای عدالت در عرصههای؛ فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، مدیریت، محیطزیست، بین نسلی، آموزش، سلامت، رسانه- هنر، حقوق و قضا، خانواده، فضای مجازی، آمایش سرزمین و ...

ثبت نام و ارائه آثار از طریق وبگاه کنگره به آدرس www.kpip.ir و يا http://12th.kpip.ir/ انجام می‌شود. هر یک از علاقه‌مندان لازم است در مهلت تعیین شده، با مراجعه به وبگاه کنگره، فرم ثبت نام مربوط را تکمیل کرده و فایل آثار خود را در وبگاه، بارگذاری کنند.

 Poster12