خبرگزاری مهر: توسط مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود؛ نشست «بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

 

 

نشست «بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با توجه به ابلاغ سند از سوی مقام معظم رهبری» توسط مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارشخبرگزاری مهر، جلسه ۷۷ از نشست تخصصی گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع «بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با توجه به ابلاغ سند از سوی مقام معظم رهبری» توسط مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

این نشست با ارائه علیرضا صدرا، محمد پزشگی، مرتضی یوسفی راد و نجف لک‌زایی برپا می‌شود.

نشست «بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با توجه به ابلاغ سند از سوی مقام معظم رهبری» چهارشنبه ۲ آبان ماه ساعت ۱۹ در محل اتاق جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی واقع در قم، خیابان ۱۹دی، کوچه ۱۰، فرعی اول سمت چپ، برگزار می‌شود.

 

 منبع خبر:

https://www.mehrnews.com/news/4436646/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA