خبرگزاری صدا و سیما: مشارکت نخبگان در تدوین سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

هادی اکبرزاده:

مشارکت نخبگان در تدوین سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مشارکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی تهیه شده است.

مشارکت نخبگان در تدوین سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ هادی اکبرزاده در نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: این نشست در حقیقت یک جلسه کاری برای هماهنگی و تقسیم کار است.

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: با تلاش جدی جمعی از جامعه نخبگانی کشور در مدت ۷سال، گام مهمی در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برداشته شده که تهیه نقشه راه و مسأله شناسی، از نتایج این تلاش چند ساله بوده است.

وی افزود: مسائل اصلی کشور با مشورت جمعی در حدود ۱۰۰نفر، شناسایی شده است و در نهایت ۱۳مسأله مهم به عنوان یکی از ورودی‌های الگو مشخص شده اند.

عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: موضوع آینده پژوهی نیز از نیاز‌های مهم در مسیر طراحی الگو بود تا روند آینده در منطقه مورد توجه قرار گیرد؛ در این مسیر، آسیب‌شناسی برنامه‌های کشور انجام شد و مدل‌های رایج توسعه و همچنین تجارب جهانی شناسایی شدند.

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: در این تلاش ۷ساله که مبتنی بر روش‌های قابل دفاع بوده است، مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طراحی و به بحث گذاشته شد و در نهایت به شکل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شد.

اکبرزاده گفت: نگاه ما به الگو به عنوان نقشه جامع تحول جامعه است و اجرای آن نیازمند عزم ملی است که این عزم ملی از طریق گفتمان حاصل می‌شود.

وی افزود: در مرحله اول اجرای الگوی فوق، نیازمند گسترش آن بین نخبگان و بعد تعمیم به عموم جامعه هستم که البته ویژگی دیگر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، بلندمدت بودن آن است و همه اقشار و گروه‌های صاحب نظر علاقه‌مند به پیشرفت کشور در آن مشارکت دارند.

اکبرزاده گفت: این الگو حاصل عقل جمعی گروهی از نخبگان و صاحبنظران است و از این حیث به گروه و دسته خاصی تعلق ندارد.

وی افزود: حدود ۳هزار نفر از شخصیت‌های علمی حوزوی و دانشگاهی در تهیه و طراحی این الگو مشارکت داشته‌اند و تاکنون حدود ۲هزار و ۹۰۰نقد در خصوص الگوی پایه دریافت کرده‌ایم.

اکبرزاده گفت: علاوه بر مشارکت شخصیت‌های حوزوی، دانشگاهی و پیشکسوت در تدوین الگوی فوق، تعداد ۷هزار نفر از جوانان نخبه کشور نیز در این طرح مشارکت داشته‌اند.

وی افزود: مأموریت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ۲سال آینده شامل تبیین و تشریح الگو در مجامع علمی و سیاست گذاری است؛ بنابراین محصول باید در مراجع سیاست گذاری و اجرایی تشریح و بازخورد آن در این مدت دریافت شود.

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: هدف از برگزاری این نشست، تمرکز بر تبیین و تشریح الگو در مجامع علمی و سیاست گذاری و تقسیم کار است.

وی افزود: برای معرفی الگو و تبیین الگو باید وفاق نسبی داشته باشیم و به یک منطق واحد و فهم مشترک برسیم و هدف از جلسه امروز، وفاق ذهنی و فهم مشترک برای معرفی الگو با ادبیات مشترک است.

  

Ina

 

:منبع خبر

http://www.iribnews.ir/fa/news/2256259/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA